เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) ที่เป็น แหล่งข้อมูลความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพราะชีวิตเป็นของคุณ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ และสินค้าด้านสุขภาพ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ
  • ข้อมูลสุขภาพ
  • ข้อมูลการเป็นสมาชิก
  • ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
  • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com)
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการตลาดและการสื่อสาร ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงการส่งข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมคะแนน การจับรางวัลและข้อเสนออื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล ให้ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน

เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ

หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com)
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com)
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com) จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เว็บไซต์ อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ (www.drcanthelp.com)
  • บริษัท เฮลท์โฟกัส คลินิก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • บริษัท เอชโฟกัส คลินิก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • บริษัท เวลดีคลินิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 19/41 ซอยหนองระแหง 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

ช่องทางการติดต่อ
Line: @drcanthelp
@bluzone
Facebook : อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ
Youtube : อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ
เบอร์โทร : 062-598-8402
Email : [email protected]

ติดต่อเรา